بایگانی رشته حقوق خصوصی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حقوق خصوصی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حقوق مدنی 1 جلسه اول 12 آبان
2 آیین دادرسی مدنی جلسه اول 19 آبان
3 حقوق مدنی 1 جلسه دوم 19 آبان
4 آیین دادرسی مدنی جلسه دوم 3 آذر
5 حقوق مدنی 1 جلسه سوم 3 آذر
6 آیین دادرسی مدنی جلسه سوم 4 آذر
7 حقوق مدنی 1 جلسه چهارم 17 آذر
8 حقوق مدنی 1 جلسه پنجم 17 آذر
9 آیین دادرسی مدنی

جلسه چهارم 

قسمت اول

24 آذر
10 آیین دادرسی مدنی

جلسه چهارم

قسمت دوم

24 آذر
11 آیین دادرسی مدنی جلسه پنجم 1 دی
12 حقوق مدنی 1 جلسه ششم 1 دی
13 حقوق مدنی 1 جلسه هفتم 8 دی
14 حقوق مدنی 1 جلسه هشتم 15 دی
15 حقوق مدنی1

جلسه نهم

22دی
16 حقوق مدنی1

جلسه دهم

22دی
17 آیین دادرسی مدنی

جلسه ششم

قسمت اول

6 بهمن
18 آیین دادرسی مدنی

جلسه ششم

قسمت دوم

6 بهمن
19 حقوق مدنی1 جلسه یازدهم 6 بهمن
20 آیین دادرسی مدنی جلسه هفتم 13بهمن
21 حقوق مدنی1 جلسه دوازدهم 13بهمن
22 آیین دادرسی مدنی  جلسه هشتم 20بهمن
23 حقوق مدنی1 جلسه سیزدهم 20بهمن
24 حقوق مدنی1 جلسه چهاردهم 4اسفند
25 حقوق مدنی1 جلسه پانزدهم 18اسفند
26 آیین دادرسی مدنی جلسه نهم 18اسفند
27 داوری های بین المللی جلسه اول 19اسفند
28 حقوق مدنی1 جلسه شانزدهم 24 اسفند
29 داوری های بین المللی جلسه دوم 25 اسفند
30 داوری های بین المللی جلسه سوم 1اردیبهشت
31 آیین دادرسی مدنی جلسه دهم 7اردیبهشت
32 داوری های بین المللی جلسه چهارم 8اردیبهشت
33 داوری های بین المللی جلسه پنجم 15اردیبهشت
34 داوری های بین المللی جلسه ششم 22اردیبهشت
35 داوری های بین المللی جلسه هفتم 5 خرداد
36 داوری های بین المللی جلسه هشتم 19خرداد
37 حقوق تجارت جلسه اول 15 تیر
38 حقوق تجارت جلسه دوم 29 تیر
39 حقوق تجارت جلسه سوم 19مرداد
40 حقوق تجارت جلسه چهارم 26مرداد
41 حقوق تجارت جلسه پنجم 5مهر
42 حقوق تجارت جلسه ششم 6 مهر
43 حقوق تجارت جلسه هفتم 20 مهر
44 حقوق تجارت جلسه هشتم 27مهر