بایگانی رشته حقوق بین الملل پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حقوق بین الملل - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حقوق دریاها/حقوق بشر جلسه اول 19دی
2 حقوق دریاها جلسه دوم 27دی
3 حقوق بشر جلسه دوم 27دی
4 حقوق بشر جلسه سوم 21بهمن
5 حقوق دریاها

جلسه سوم

قسمت اول

11بهمن
6 حقوق دریاها

جلسه سوم

قسمت دوم

11بهمن
7 حقوق دریاها جلسه چهارم 8اسفند
8 حقوق بشر جلسه چهارم 25فروردین
9 حقوق دریاها جلسه پنجم 8اردیبهشت
10 حقوق بشر جلسه پنجم 8اردیبهشت
11 حقوق دریاها جلسه ششم 22اردیبهشت
12 حقوق بشر جلسه ششم 29اردیبهشت