بایگانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حقوق جزای عمومی 1 اول 27 آبان
2 حقوق جزای اختصاصی 1 اول 27 آبان
3 حقوق جزای عمومی 1 دوم 4 آذر
4 حقوق جزای اختصاصی  1 دوم 4 آذر
5 حقوق جزای عمومی 1 سوم 11 آذر
6 حقوق جزای اختصاصی 1 سوم 11 آذر
7 حقوق جزای عمومی 1 چهارم 18 آذر
8 حقوق جزای اختصاصی 1 چهارم 18 آذر
9 حقوق جزای عمومی 1 پنجم 26 آذر
10 حقوق جزای اختصاصی 1 پنجم 26 آذر
11 حقوق جزای عمومی 1 ششم 2 دی
12 حقوق جزای اختصاصی 1 ششم 2  دی
13 حقوق جزای عمومی 1 هفتم 9 دی
14 حقوق جزای اختصاصی  1 هفتم 9 دی
15 حقوق جزای عمومی 1 هشتم 23دی
16 حقوق جزای اختصاصی  1 هشتم 23دی
17 حقوق جزای عمومی 1 نهم 7 بهمن