بایگانی رشته ژنتیک پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته ژنتیک پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 ژنتیک مولکولی جلسه اول 26 آبان
2 ژنتیک مولکولی جلسه دوم 26 آبان
3 ژنتیک مولکولی جلسه سوم 3 آذر
4 ژنتیک مولکولی جلسه چهارم 3 آذر
5 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه اول 10 آذر
6 ژنتیک مولکولی جلسه پنجم 10 آذر
7 ژنتیک مولکولی جلسه ششم 17 آذر
8 ژنتیک مولکولی جلسه هفتم 1  دی
9 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه دوم 8 دی
10 ژنتیک مولکولی جلسه هشتم 8 دی
11 ژنتیک مولکولی جلسه نهم 15 دی
12 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه سوم 15 دی
13 ژنتیک مولکولی جلسه دهم 22 دی
14 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه چهارم 29 دی
15 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه پنجم 6 بهمن
16 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه ششم 20 بهمن
17 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه هفتم 27بهمن
18 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه هشتم 4اسفند
19 ژنتیک انسانی تکمیلی جلسه نهم 11اسفند
20 ژنتیک سرطان جلسه  اول 17اردیبهشت
21 ژنتیک سرطان جلسه دوم 22اردیبهشت
22 ژنتیک سرطان جلسه سوم 29اردیبهشت
23 ژنتیک سرطان جلسه چهارم  5 خرداد
24 ژنتیک سرطان جلسه پنجم 12خرداد
25 ژنتیک سرطان جلسه ششم 19خرداد
26 ژنتیک سرطان جلسه هفتم 26خرداد
27   ژنتیک سرطان جلسه هشتم 2 تیر
28 ژنتیک سرطان جلسه نهم 9 تیر
29 مهندسی ژنتیک جلسه اول 22 تیر
30 مهندسی ژنتیک جلسه دوم 29 تیر
31 مهندسی ژنتیک جلسه سوم 19مرداد
32 مهندسی ژنتیک جلسه چهارم 26مرداد
33 مهندسی ژنتیک جلسه پنجم 2شهریور
34 مهندسی ژنتیک جلسه ششم 9 شهریور
35 مهندسی ژنتیک جلسه هفتم 16 شهریور
36 مهندسی ژنتیک

جلسه هشتم

قسمت اول

23شهریور
37 مهندسی ژنتیک

جلسه هشتم

قسمت دوم

1402/06/23
38 مهندسی ژنتیک جلسه نهم 1402/06/23
39 مهندسی ژنتیک

جلسه دهم

1402/06/23