بایگانی رشته روانشناسی بالینی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی بالینی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های شخصیت اول 17 آبان
2 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی اول 17 آبان  
3 روانشناسی رشد پیشرفته اول 18 آبان
4 نظریه های شخصیت | روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دوم 24 آبان
5 روانشناسی رشد پیشرفته دوم 25 آبان
6 نظریه های شخصیت سوم 8 آذر
7 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی سوم 8 آذر
8 روانشناسی رشد پیشرفته سوم 9 آذر
9 روانشناسی رشد پیشرفته چهارم 16 آذر
10 نظریه های شخصیت چهارم 22 آذر
11 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی چهارم 22 آذر
12 روانشناسی رشد پیشرفته پنجم 23 آذر
13 نظریه های شخصیت پنجم 29 آذر
14 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی پنجم 29 آذر
15 روانشناسی رشد پیشرفته ششم 30 آذر
16 وانشناسی رشد پیشرفته هفتم 7 دی
17 نظریه های شخصیت ششم 13دی
18 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی ششم 13دی
19 روانشناسی رشد پیشرفته هشتم 14دی
20 نظریه های شخصیت هفتم 20 دی
21 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هفتم 20 دی
22 روانشناسی رشد پیشرفته نهم 21 دی
23 نظریه های شخصیت هشتم 27دی
24 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی هشتم 27دی
25 روانشناسی رشد پیشرفته دهم 28دی
26 نظریه های شخصیت نهم 4بهمن
27 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی نهم 4بهمن
28 روانشناسی رشد پیشرفته یازدهم 5بهمن
29 نظریه های شخصیت دهم 11بهمن
30 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دهم 11بهمن
31 نظریه های شخصیت یازدهم 18بهمن
32 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی یازدهم 18بهمن
33 روانشناسی رشد پیشرفته دوازدهم 19بهمن
34 نظریه های شخصیت دوازدهم 25بهمن
35 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی دوازدهم 25بهمن
36 روانشناسی رشد پیشرفته سیزدهم 26بهمن
37 نظریه های شخصیت سیزدهم 2اسفند
38 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی سیزدهم 2اسفند
39 روانشناسی رشد پیشرفته چهاردهم 3اسفند
40 نظریه های شخصیت چهاردهم 9اسفند
41 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی چهاردهم 9اسفند
42 روانشناسی رشد پیشرفته

پانزدهم قسمت اول

10اسفند
43 روانشناسی رشد پیشرفته پانزدهم قسمت دوم 10اسفند
44 نظریه های شخصیت پانزدهم 16اسفند
45 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی پانزدهم 16اسفند
46 روانشناسی رشد پیشرفته شانزدهم 17اسفند
47 نظریه های شخصیت شانزدهم 17اسفند
48 نظریه های شخصیت

هفدهم

قسمت اول

23اسفند
49 نظریه های شخصیت

هفدهم

قسمت دوم

23اسفند
50 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی شانزدهم 3شهریور