بایگانی رشته مدیریت رسانه پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت رسانه - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده ملاحظات
1 مبانی مدیریت رسانه اول 18 آبان  
2 منابع انسانی در صنایع خلاق اول 18 آبان  
3 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی اول  19 آبان  
4 سیاست گذاری رسانه ای اول  19 آبان  
5 مبانی مدیریت رسانه دوم 25 آبان  
6 منابع انسانی در صنایع خلاق دوم 25 آبان  
7 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی دوم 26 آبان  
8 سیاست گذاری رسانه ای دوم 26 آبان  
9 مبانی مدیریت رسانه سوم 9 آذر  
10 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی سوم 10 آذر  
11 مبانی مدیریت رسانه چهارم 16 آذر  
12 منابع انسانی در صنایع خلاق سوم 16 آذر  
13 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی چهارم 24 آذر  
14 سیاست گذاری رسانه ای سوم 24 آذر  
15 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی پنجم 1 دی  
16 سیاست گذاری رسانه ای چهارم 1 دی  
17 مبانی مدیریت رسانه پنجم 7 دی  
18 منابع انسانی در صنایع خلاق چهارم 7 دی  
19 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی ششم 8 دی  
20 سیاست گذاری رسانه ای پنجم 8 دی  
21 مبانی مدیریت رسانه ششم 14دی  
22 منابع انسانی در صنایع خلاق پنجم 14دی  
23 ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی هفتم 14دی  
24 سیاست گذاری رسانه ای ششم 21دی  
-- -- -- -- -- فایل رکورد کلاس دارای مشکل می باشد.
25 منابع انسانی در صنایع خلاق ششم 21دی  
26 منابع انسانی در صنایع خلاق هفتم 5 بهمن  
27 سیاست گذاری رسانه ای هفتم 5 بهمن  
28 منابع انسانی در صنایع خلاق هشتم 12بهمن  
29 سیاست گذاری رسانه ای هشتم 12بهمن  
30 سیاست گذاری رسانه ای

نهم

قسمت اول

19بهمن  
31 سیاست گذاری رسانه ای

نهم

قسمت دوم

19بهمن  
32 سیاست گذاری رسانه ای

دهم

قسمت اول

26بهمن  
33 سیاست گذاری رسانه ای

دهم

قسمت دوم

26بهمن