بایگانی رشته روانشناسی تربیتی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین

      

             نظریه های رشد پیشرفته               روانشناسی تربیتی / تعلیم و تربیت اسلامی


بایگانی رشته روانشناسی تربیتی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1

روانشناسی تربیتی

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

جلسه اول 15 آبان
2 نظریه های رشد جلسه اول 16 آبان
3 روانشناسی تربیتی جلسه دوم 22 آبان
4 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه دوم 22 آبان
5 نظریه های رشد جلسه دوم 23 آبان
6 روانشناسی تربیتی جلسه سوم 29 آبان
7 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه سوم 29 آبان
8 روانشناسی تربیتی جلسه چهارم 5 آذر
9 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه چهارم 5 آذر
10 نظریه های رشد جلسه سوم 7 آذر
11 روانشناسی تربیتی جلسه پنجم 12 آذر
12 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه پنجم 12 آذر
13 نظریه های رشد جلسه چهارم 14 آذر
14 روانشناسی تربیتی جلسه ششم 19 آذر
15 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه ششم 19 آذر
16 نظریه های رشد جلسه پنجم 21 آذر
17 روانشناسی تربیتی جلسه هفتم 26 آذر
18 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه هفتم 26 آذر
19 نظریه های رشد جلسه ششم 28 آذر
20 روانشناسی تربیتی جلسه هشتم 3 دی
21 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه هشتم 3 دی
22 نظریه های رشد جلسه هفتم 5 دی
23 روانشناسی تربیتی جلسه نهم 10 دی
24 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه نهم 10 دی
25 نظریه های رشد جلسه هشتم 12دی
26 روانشناسی تربیتی جلسه دهم 17 دی
27 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه دهم 17 دی
28 نظریه های رشد جلسه نهم 19دی
29 روانشناسی تربیتی جلسه یازدهم 24 دی
30 تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته جلسه یازدهم 24 دی
31 نظریه های رشد جلسه دهم 26دی
32 نظریه های رشد جلسه یازدهم 3 بهمن
33 نظریه های رشد جلسه دوازدهم 10 بهمن
34 نظریه های رشد جلسه سیزدهم 17بهمن
35 نظریه های رشد جلسه چهاردهم 24بهمن
36 نظریه های رشد جلسه پانزدهم 1 اسفند
37 نظریه های رشد جلسه شانزدهم 8اسفند
38 نظریه های رشد جلسه هفدهم 15اسفند
39 نظریه های رشد جلسه هجدهم 24اسفند