بایگانی رشته مدیریت بازرگانی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت بازرگانی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های سازمان و مدیریت جلسه اول 13 آبان
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه اول 13 آبان
3 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه اول 13 آبان
4 زبان تخصصی مدیریت جلسه اول 19 آبان
5 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
6 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
7 مدیربت استراتژیک پیشرفته جلسه دوم 20 آبان
8 زبان تخصصی مدیریت جلسه دوم 26 آبان
9 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
11 مدیربت استراتژیک پیشرفته جلسه سوم 27 آبان
12 زبان تخصصی مدیریت جلسه سوم 3 آذر
13 زبان تخصصی مدیریت

جلسه چهارم

قسمت اول

10 آذر
14 زبان تخصصی مدیریت

جلسه چهارم

قسمت دوم

10 آذر
15 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه چهارم 11آذر
16 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
17 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه چهارم 11 آذر
18 زبان تخصصی مدیریت جلسه پنجم 17 آذر
19 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
20 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
21 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه پنجم 18 آذر
22 زبان تخصصی مدیریت

جلسه ششم

قسمت اول

24 آذر
23 زبان تخصصی مدیریت

جلسه ششم

قسمت دوم

24 آذر
24 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
25 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
26 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه ششم 25 آذر
27 زبان تخصصی مدیریت جلسه هفتم 1 دی
28 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت اول

8 دی
29 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت دوم

8 دی
30 زبان تخصصی مدیریت

جلسه هشتم

قسمت سوم

8 دی
31 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
32 مدیریت استراتژیک پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
33 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هفتم 9 دی
34 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت اول

15 دی
35 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت دوم

15 دی
36 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت سوم

15 دی
37 زبان تخصصی مدیریت

جلسه نهم

قسمت چهارم

15 دی
38 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه هشتم 16 دی
39 مدیریت منابع انسانی پیشرفته جلسه هشتم 16 دی
40 زبان تخصصی مدیریت

جلسه دهم

قسمت اول

16 دی
41 زبان تخصصی مدیریت

جلسه دهم

قسمت دوم

16 دی
42 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت اول

23 دی
43 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت دوم

23 دی
44 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت سوم

23 دی
45 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت چهارم

23 دی
46 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت پنجم

23 دی
47 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت ششم

23 دی
48 زبان تخصصی مدیریت

جلسه یازدهم

قسمت هفتم

23 دی
49 نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته جلسه نهم 23 دی

 

فایل بارگذاری شده استاد عادل

1 مجموعه فایل ها PDF ---
2 بایگانی دوره قبل سایت ---