بایگانی رشته مدیریت آموزشی پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت آموزشی - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 سیاست گذاری آموزشی / رهبری آموزشی جلسه اول 19 آبان
2 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه اول 22 آبان
3 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوم 26 آبان
4 رهبری آموزشی جلسه دوم 26 آبان
5 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه دوم 29 آبان
6 سیاست گذاری آموزشی/ رهبری آموزشی جلسه سوم 3 آذر
7 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه سوم 6 آذر
8 سیاست گذاری آموزشی جلسه چهارم 10 آذر
9 رهبری آموزشی جلسه چهارم 10 آذر
10 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه چهارم 13 آذر
11 سیاست گذاری آموزشی جلسه پنجم 17 آذر
12 رهبری آموزشی جلسه پنجم 17 آذر
13 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه پنجم 20 آذر
14 سیاست گذاری آموزشی جلسه ششم 24 آذر
15 رهبری آموزشی جلسه ششم 24 آذر
16 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه ششم 27 آذر
17 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه هفتم 4 دی
18 سیاست گذاری آموزشی جلسه هفتم 8 دی
19 رهبری آموزشی جلسه هفتم 8 دی
20 رهبری آموزشی جلسه هشتم 12 دی
21 نظارت و توسعه حرفه ای

جلسه هشتم

قسمت اول

18دی
22 نظارت و توسعه حرفه ای

جلسه هشتم

قسمت دوم

18 دی
23 سیاست گذاری آموزشی

جلسه هشتم

قسمت اول

22 دی
24 سیاست گذاری آموزشی

جلسه هشتم

قسمت دوم

22دی
25 رهبری آموزشی جلسه هشتم 22دی
26 نظارت و توسعه حرفه ای

جلسه نهم

قسمت اول

25 دی
27 نظارت و توسعه حرفه ای

جلسه نهم

قسمت دوم

25 دی
  سیاست گذاری آموزشی جلسه نهم 25 دی