بایگانی رشته مشاوره پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مشاوره - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی اول 18 آبان
2 آمار استنباطی پیشرفته اول 22 آبان
3 هدایت و مشورت در اسلام اول 22 آبان
4 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی دوم 25 آبان
5 آمار  استنباطی پیشرفته دوم 29 آبان
6 هدایت و مشورت در اسلام دوم 29 آبان
7

روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه)

اول 2 آذر
8 آمار  استنباطی پیشرفته سوم 6 آذر
9 هدایت و مشورت در اسلام سوم 6 آذر
10 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی سوم 9 آذر
11 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) دوم 9 آذر
12 آمار  استنباطی پیشرفته چهارم 13 آذر
13 هدایت و مشورت در اسلام چهارم 13 آذر
14 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی چهارم 16 آذر
15 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) سوم 16 آذر
16 آمار  استنباطی پیشرفته پنجم 20 آذر
17 هدایت و مشورت در اسلام پنجم 20 آذر
18 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی پنجم 23 آذر
19 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) چهارم 23 آذر
20 آمار  استنباطی پیشرفته ششم 27 آذر
21 هدایت و مشورت در اسلام ششم 27 آذر
22 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) پنجم 2 دی
23 آمار  استنباطی پیشرفته هفتم 4 دی
24 هدایت و مشورت در اسلام هفتم 4 دی
25 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی ششم 7 دی
26 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) ششم 7 دی
27 آمار  استنباطی پیشرفته هشتم 11 دی
28 هدایت و مشورت در اسلام هشتم 12 دی
29 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی هفتم 14دی
30 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) هفتم 14دی
31 آمار  استنباطی پیشرفته نهم 18 دی
32 هدایت و مشورت در اسلام نهم 18دی
33 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی هشتم 21 دی
34 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) هشتم 21 دی
35 آمار  استنباطی پیشرفته دهم 25 دی
36 هدایت و مشورت در اسلام دهم 25 دی
37 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی نهم 5بهمن
38 روابط و مناسبات انسانی در مدرسه (مشاوره گرایش مدرسه) نهم 5بهمن
39 آمار  استنباطی پیشرفته یازدهم 9بهمن
40 آمار  استنباطی پیشرفته دوازدهم 16بهمن
41 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی دهم 19بهمن
42 آمار  استنباطی پیشرفته سیزدهم 23بهمن
43 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی یازدهم 26بهمن
44 نظریه های پیشرفته مشاوره و  روان درمانی دوازدهم 3اسفند