روانشناسی تربیتی
نظریه های رشد
(دوشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
روانشناسی تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامی
مشاهده
حقوق خصوصی
آئین دادرسی مدنی
حقوق تجارت
(جمعه)
ساعت 10:00 الی 13:000
مشاهده
داوریهای بین المللی
حقوق مدنی 1
مشاهده
روانشناسی بالینی
روانشناسی رشد پیشرفته
(دوشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
نظریه های شخصیت
روانشاسی سلامت
(سه شنبه)
ساعت 16:00 الی 19:00
مشاهده
روانشناسی عمومی
روانشناسی رشد پیشرفته
روانشناسی عمومی پیشرفته
(دوشنبه)
ساعت 16:00 الی 19:00
مشاهده
متون تخصصی روانشناسی
(پنجشنبه)
ساعت 14:00 الی 15:30
مشاهده
حسابداری
حسابداری مدیریت
(چهارشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
حسابداری بخش عمومی
حسابرسی پیشرفته
(پنجشنبه)
ساعت 16:00 الی 19:00
مشاهده
مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
اداره امور عمومی در اسلام
(جمعه)
ساعت 16:00 الی 20:00
مشاهده
مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی مدیریت
(پنجشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
نظریه های سازمان و مدیریت
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
(جمعه)
ساعت 10:30 الی 15:00
مشاهده
مدیریت کسب و کار
زبان تخصصی مدیریت
(پنجشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
مدیریت استراتژیک پیشرفته
نظریه های سازمان و مدیریت
(جمعه)
ساعت 9:00 الی 12:00
مشاهده