روانشناسی تربیتی
نظریه های رشد
(شنبه)
ساعت 15:30 الی 17:00
مشاهده
روانشناسی تربیتی
تعلیم و تربیت اسلامی
(یکشنبه)
ساعت 16:00 الی 19:00
مشاهده
روانشناسی بالینی
روانشناسی رشد پیشرفته
(شنبه)
ساعت 15:30 الی 17:00
مشاهده
نظریه های شخصیت
روانشاسی سلامت
(سه شنبه)
ساعت 15:30 الی 18:30
مشاهده
روانشناسی عمومی
روانشناسی رشد پیشرفته
روانشناسی عمومی پیشرفته
(شنبه)
ساعت 15:30 الی 18:30
مشاهده
متون تخصصی روانشناسی
(پنجشنبه)
ساعت 14:00 الی 15:30
مشاهده
مدیریت دولتی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
اداره امور عمومی در اسلام
(جمعه)
ساعت 15:00 الی 19:30
مشاهده
مدیریت بازرگانی
زبان تخصصی مدیریت
(پنجشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
نظریه های سازمان و مدیریت
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
(جمعه)
ساعت 10:00 الی 14:30
مشاهده
مدیریت کسب و کار
زبان تخصصی مدیریت
(پنجشنبه)
ساعت 16:00 الی 17:30
مشاهده
مدیریت استراتژیک پیشرفته
نظریه های سازمان و مدیریت
(جمعه)
ساعت 8:30 الی 11:30
مشاهده