بایگانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت فناوری اطلاعات - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات|مدیریت های پروژه فناوری اطلاعات|مبانی مدیریت دانش جلسه اول 26 آبان
2 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه اول 27 آبان
3 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه دوم 3 آذر
4 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات جلسه دوم 3 آذر
5 مبانی مدیریت دانش  جلسه دوم 3 آذر
6 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه دوم 4 آذر
7 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه سوم 10آذر
8 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات جلسه سوم 10آذر
9 مبانی مدیریت دانش جلسه سوم 10آذر
10 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه سوم 11آذر
11 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه چهارم 17آذر
12 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات جلسه چهارم 17آذر
13 مبانی مدیریت دانش جلسه چهارم 17آذر
14 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه چهارم 18آذر
15 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه پنجم 25آذر
16 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه پنجم 8 دی
17 مبانی مدیریت دانش جلسه پنجم 8 دی
18 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه ششم 9 دی
19 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه ششم 15دی
20 مبانی مدیریت دانش جلسه ششم 15دی
21 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

جلسه پنجم

15دی
22 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه هفتم 16دی
23 مبانی و زیر ساخت فناوری اطلاعات جلسه هفتم 22دی
24 مبانی مدیریت دانش جلسه هفتم 22دی
25 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات جلسه ششم 22 دی
26 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه هشتم 23دی
27 مبانی مدیریت دانش جلسه هشتم 6بهمن
28  مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات جلسه هفتم 6بهمن
29 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه نهم 7بهمن
30 مبانی مدیریت دانش جلسه نهم 27بهمن
31 سیستم های مدیریت بانک های اطلاعاتی جلسه دهم 27بهمن