بایگانی رشته پژوهش هنر پائیز 1401

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته پژوهش هنر - پائیز 1401

ردیف عنوان درس جلسه روز تاریخ مشاهده
1 حکمت هنر اسلامی حلسه اول شنبه 14 ابان
2 اسطوره و هنر / جامعه شناسی هنر جلسه اول سه شنبه 17 ابان
3 حکمت هنر اسلامی

جلسه دوم

قسمت اول

شنبه 21 آبان
4 حکمت هنر اسلامی

جلسه دوم

قسمت دوم

شنبه 21 آبان
5 حکمت هنر اسلامی چلسه سوم شنبه 28 آبان
6 اسطوره و هنر | جامعه شناسی هنر جلسه دوم سه شنبه 1 آذر
7 حکمت هنر اسلامی جلسه چهارم شنبه 5 آذر
8 حکمت هنر اسلامی جلسه پنجم شنبه 12 آذر
9 اسطوره و هنر جلسه سوم سه شنبه 15 آذر
10 جامعه شناسی هنر جلسه سوم سه شنبه 15 آذر
11 حکمت هنر اسلامی جلسه ششم شنبه 19 آذر
12 اسطوره و هنر جلسه چهارم سه شنبه 22 آذر
13 جامعه شناسی هنر جلسه چهارم سه شنبه 22 آذر
14 حکمت هنر اسلامی جلسه هفتم شنبه 26 آذر
15 اسطوره و هنر جلسه پنجم سه شنبه 29 آذر
16 جامعه شناسی هنر جلسه پنجم سه شنبه 29 آذر
17 حکمت هنر اسلامی جلسه هشتم شنبه 3 دی
18 حکمت هنر اسلامی جلسه نهم شنبه 10 دی
19 اسطوره و هنر جلسه ششم سه شنبه 13 دی
20 جامعه شناسی هنر جلسه ششم سه شنبه 13 دی
21 حکمت هنر اسلامی جلسه دهم شنبه 17دی
22 حکمت هنر اسلامی جلسه یازدهم شنبه 24دی
23 اسطوره و هنر /جامعه شناسی هنر جلسه هفتم سه شنبه 27 دی
24 حکمت هنر اسلامی جلسه دوازدهم شنبه 1بهمن
25 اسطوره و هنر جلسه هشتم سه شنبه 4بهمن
26 جامعه شناسی هنر جلسه هشتم سه شنبه 4بهمن
27 اسطوره و هنر جلسه نهم سه شنبه 11بهمن
28 جامعه شناسی هنر جلسه نهم سه شنبه 11بهمن
29 اسطوره و هنر جلسه دهم سه شنبه 25بهمن
30 جامعه شناسی هنر جلسه دهم سه شنبه 25بهمن
31 اسطوره و هنر/جامعه شناسی هنر جلسه یازدهم سه شنبه 2اسفند
32 اسطوره و هنر جلسه یازدهم سه شنبه 9اسفند
33 جامعه شناسی هنر جلسه یازدهم سه شنبه 9اسفند
34 اسطوره و هنر جلسه دوازدهم سه شنبه 16اسفند
35 جامعه شناسی هنر جلسه دوازدهم سه شنبه 15فروردین
36 اسطوره و هنر جلسه سیزدهم سه شنبه 29فروردین
37 جامعه شناسی هنر جلسه سیزدهم سه شنبه 29فروردین