لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 حقوق جزای اختصاصی1 جلسه اول 1402/02/22
2 حقوق جزای عمومی 1 جلسه اول 1402/02/22
3

حقوق جزای اختصاصی1/

حقوق جزای عمومی1

جلسه دوم 1402/03/04
4

حقوق جزای اختصاصی1/

حقوق جزای عمومی1

جلسه سوم 1402/03/18
5 حقوق جزای اختصاصی1 جلسه چهارم 1402/03/25
6 حقوق جزای عمومی1 جلسه چهارم 1402/03/25
7

حقوق جزای اختصاصی1/

حقوق جزای عمومی1

جلسه پنجم 1402/04/02
8 حقوق جزای اختصاصی1 جلسه ششم 1402/04/15
9 حقوق جزای عمومی1 جلسه ششم 1402/04/15
10 حقوق جزای عمومی1 جلسه هفتم 1402/04/22
11 حقوق جزای عمومی1 جلسه هشتم 1402/05/26
12 حقوق جزای اختصاصی1 جلسه هفتم 1402/05/26
13 حقوق جزای اختصاصی1 جلسه هشتم 1402/06/02