بایگانی رشته روانشناسی بالینی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته روانشناسی بالینی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 روانشناسی رشد پیشرفته اول سه شنبه 1402/08/02
2 نظریه های شخصیت اول چهارشنبه 1402/02/03  
3 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی اول چهارشنبه 1402/02/03
4 روانشناسی رشد پیشرفته دوم سه شنبه 1402/08/09
5 نظریه های شخصیت دوم چهارشنبه 1402/02/10
6 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

دوم

قسمت اول

چهارشنبه 1402/02/10
7 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی

دوم

قسمت دوم

چهارشنبه 1402/02/10
8 روانشناسی رشد پیشرفته سوم سه شنبه 1402/08/16
9 نظریه های شخصیت سوم چهارشنبه 1402/08/17
10 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی سوم چهارشنبه 1402/08/17
11 روانشناسی رشد پیشرفته چهارم سه شنبه 1402/08/23
12 نظریه های شخصیت چهارم چهارشنبه 1402/08/24
13 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی چهارم چهارشنبه 1402/08/24
14 روانشناسی رشد پیشرفته پنجم سه شنبه 1402/08/30
15 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی / نظریه های شخصیت پنجم چهارشنبه 1402/09/01
16 روانشناسی رشد پیشرفته ششم سه شنبه 1402/09/07
17 نظریه های شخصیت ششم چهارشنبه 1402/09/08
18 روانشناسی پزشکی و نوروپسیکولوژی ششم چهارشنبه 1402/09/08
19 روانشناسی رشد پیشرفته هفتم سه شنبه 1402/09/14
20 نظریه های شخصیت هفتم و هشتم چهارشنبه 1402/09/15