لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت آموزشی

ردیف عنوان درس جلسه تاریخ مشاهده
1 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه اول 1402/02/10
2 رهبری آموزشی جلسه اول 1402/02/13
3 سیاست گذاری آموزشی جلسه اول 1402/02/13
4 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه دوم 1402/02/17
5 رهبری آموزشی جلسه دوم 1402/02/20
6 سیاست گذاری آموزشی جلسه دوم 1402/02/20
7 رهبری آموزشی جلسه سوم 1402/02/27
8 سیاست گذاری آموزشی جلسه سوم 1402/02/27
9 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه سوم 1402/03/07
10 رهبری آموزشی جلسه چهارم 1402/03/10
11 سیاست گذاری آموزشی جلسه چهارم 1402/03/10
12 رهبری آموزشی

جلسه پنجم

قسمت اول

1402/03/17
13 رهبری آموزشی

جلسه پنجم

قسمت دوم

1402/03/17
14 سیاست گذاری آموزشی جلسه پنجم 1402/03/17
15 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه چهارم 1402/03/21
16 رهبری آموزشی جلسه ششم 1402/03/24
17 سیاست گذاری آموزشی جلسه ششم 1402/03/24
18 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه پنجم 1402/03/28
19 رهبری آموزشی جلسه هفتم 1402/03/31
20 سیاست گذاری آموزشی جلسه هفتم 1402/03/31
21 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه ششم 1402/04/04
22 رهبری آموزشی جلسه هشتم 1402/04/07
23 سیاست گذاری آموزشی جلسه هشتم 1402/04/07
24 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه هفتم 1402/04/11
25 رهبری آموزشی جلسه نهم 1402/04/21
26 سیاست گذاری آموزشی جلسه نهم 1402/04/21
27 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه هشتم 1402/04/25
28 رهبری آموزشی جلسه دهم 1402/04/28
29 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه نهم 1402/04/28
30 نظارت و توسعه حرفه ای جلسه دهم 1402/05/01
31 رهبری آموزشی جلسه یازدهم 1402/05/04