بایگانی رشته مدیریت بازرگانی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت بازرگانی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 نظریه های سازمان و مدیریت اول جمعه 1402/08/05
2 مدیریت استراتژیک پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
4 زبان تخصصی مدیریت اول پنجشنبه 1402/08/11
5 زبان تخصصی مدیریت دوم پنجشنبه 1402/08/18
6 نظریه های سازمان و مدیریت دوم جمعه 1402/08/19
7 مدیریت استراتژیک پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
9 زبان تخصصی مدیریت سوم پنجشنبه 1402/08/25
10 نظریه های سازمان و مدیریت سوم جمعه 1402/08/26
11 مدیریت استراتژیک پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
12 مدیریت منابع انسانی پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
13 زبان تخصصی مدیریت چهارم پنجشنبه 1402/09/02
14 نظریه های سازمان و مدیریت چهارم جمعه 1402/09/03
15 مدیریت استراتژیک پیشرفته چهارم جمعه 1402/09/03
16 مدیریت منابع انسانی پیشرفته

چهارم

جمعه 1402/09/03
17 زبان تخصصی مدیریت

پنجم

قسمت اول

پنجشنبه 1402/09/09
18 زبان تخصصی مدیریت

پنجم

قسمت دوم

پنجشنبه 1402/09/09
19 نظریه های سازمان و مدیریت پنجم جمعه 1402/09/10
20 مدیریت استراتژیک پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10
21 مدیریت منابع انسانی پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10