بایگانی رشته مدیریت دولتی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت دولتی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
2 مدیریت منابع انسانی پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
3 اداره امور عمومی در اسلام اول جمعه 1402/08/05
4 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
5 مدیریت منابع انسانی پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
6 اداره امور عمومی در اسلام دوم جمعه 1402/08/19
7 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
8 مدیریت منابع انسانی پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
9 اداره امور عمومی در اسلام سوم جمعه 1402/08/26
10 مدیریت منابع انسانی پیشرفته چهارم جمعه 1402/09/03
11 اداره امور عمومی در اسلام چهارم جمعه 1402/09/03
12 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته چهارم جمعه 1402/09/03
13 مدیریت منابع انسانی پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10
14 اداره امور عمومی در اسلام پنجم جمعه 1402/09/10
15 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10
16 مدیریت منابع انسانی پیشرفته ششم جمعه 1402/09/17
17 اداره امور عمومی در اسلام ششم جمعه 1402/09/17