بایگانی رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی پائیز 1402

لینک کلاس آنلاین


بایگانی رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

ردیف

عنوان درس

جلسه

روز

تاریخ

مشاهده

1 نظریه های سازمان و مدیریت اول جمعه 1402/08/05
2 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته اول جمعه 1402/08/05
3 مدیریت استراتژیک منابع انسانی اول دوشنبه 1402/08/08
4 نظریه های اداره عمومی اول دوشنبه 1402/08/08
5 مدیریت استراتژیک منابع انسانی دوم دوشنبه 1402/08/15
6 نظریه های اداره عمومی دوم دوشنبه 1402/08/15
7 نظریه های سازمان و مدیریت دوم جمعه 1402/08/19
8 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دوم جمعه 1402/08/19
9 نظریه های سازمان و مدیریت سوم جمعه 1402/08/26
10 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته سوم جمعه 1402/08/26
11 مدیریت استراتژیک منابع انسانی سوم دوشنبه 1402/08/29
12 نظریه های اداره عمومی سوم دوشنبه 1402/08/29
13 نظریه های سازمان و مدیریت چهارم جمعه 1402/09/03
14 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته چهارم جمعه 1402/09/03
15 مدیریت استراتژیک منابع انسانی چهارم دوشنبه 1402/09/06
16 نظریه های اداره عمومی چهارم دوشنبه 1402/09/06
17 نظریه های سازمان و مدیریت پنجم جمعه 1402/09/10
18 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پنجم جمعه 1402/09/10
19 مدیریت استراتژیک منابع انسانی پنجم دوشنبه 1402/09/13
20 نظریه های اداره عمومی پنجم دوشنبه 1402/09/13
21 مدیریت استراتژیک منابع انسانی ششم دوشنبه 1402/09/20
22 نظریه های اداره عمومی ششم دوشنبه 1402/09/20