بایگانی کلاسهای الکترونیکی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

بایگانی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - بایگانی بهار 1401

1. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

ردیف رشته تحصیلی تاریخ برگزاری اجرا
1 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 8 اردیبهشت
2 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 23 اردیبهشت
3 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 29 اردیبهشت
4 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 30  اردیبهشت
5 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 5 خرداد - قسمت 1
6 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 5 خرداد - قسمت 2
7 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 6 خرداد
8 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 12 خرداد
9 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 13 خرداد
10 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 19 خرداد
11 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 20 خرداد
12 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 26 خرداد
13 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 27 خرداد
14 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 2 تیر
15 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 3 تیر

 

 

 

 

بایگانی رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی - پائیز  1400

ردیف رشته تحصیلی تاریخ برگزاری اجرا
1 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 5 آذر
2 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 12 آذر
3 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 19 آذر - بخش اول
4 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 19 آذر - بخش دوم
5 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 26 آذر
6 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 10 دی
7 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 24 دی
8 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 30 دی
9 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 22 بهمن
10 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 29 بهمن